Missie

Wat wij doen

Stichting Zelfbeschadiging richt zich op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. De LSZ streeft daarbij naar een klimaat waarin openheid, veiligheid, authenticiteit en acceptatie belangrijke pijlers zijn.

De missie kan concreet worden gevat in de volgende stellingen:

      • Zelfbeschadiging wordt erkend als serieuze problematiek, die even bespreekbaar is als een griepje.
      • Lotgenoten en hun naasten worden op een waardige manier bejegend door zorgprofessionals die weten hoe zij moeten behandelen en begeleiden
      • Bij de zorg rond zelfbeschadiging wordt vraaggestuurd gewerkt en staat de gezondheid van cliënten en hun naasten centraal.

Voor wie we het doen

Wij zijn een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Hoe we dat doen

Wij faciliteren lotgenotencontact voor mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten, neemt initiatieven om het taboe en stigma rond zelfbeschadiging te doorbreken en behartigt de belangen van mensen die zichzelf beschadigen ten opzichte van beleidsmakers, onderzoekers en hulpverleners.

Wij werken grotendeels met ervaringsdeskundigen, die in staat zijn om van een afstand over zelfbeschadiging te praten, denken en vertellen. De ervaringsdeskundigen putten daarbij uit hun ervaring in de rol als lotgenoot of als familielid, partner of vriend van iemand die zichzelf beschadigt. Zij zetten zo hun persoonlijke ervaring met zelfbeschadiging in om anderen te steunen en om hoop te bieden. Op deze manier biedt ervaringskennis aanvullende inzichten en handvatten om anderen te bereiken en te steunen ten opzichte van wetenschappelijke of professionele kennis alleen.

Lotgenotencontact voor mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten

Stichting Zelfbeschadiging is laagdrempelig bereikbaar voor alle doelgroepen en betrokkenheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor onze vrijwilligersorganisatie. Via lotgenotencontact proberen wij het isolement van mensen die zichzelf beschadigen en hun omgeving te doorbreken. Vanuit ervaringsdeskundigheid proberen we hen zo goed als mogelijk een luisterend oor te bieden waar dat gevraagd wordt en (ongevraagd) advies te geven waar nodig. Op deze manier krijgen mensen die bij ons aankloppen de regie en eigen kracht terug op hun leven en/of kunnen zij hun naasten ondersteunen deze terug te krijgen. Het aanbod wordt in samenspraak met de doelgroep ontwikkeld en wordt aangepast aan de veranderende behoefte.

Informatievoorziening en destigmatisering

Via dialoog en gesprek zorgen we voor de overdracht van kennis en het doorbreken van stigma en taboe. Via informatievoorziening en scholing willen wij de kennis over zelfbeschadiging verhogen en de attitude (verder) verbeteren. De informatievoorziening is gericht op het verspreiden van kennis en aanreiken van praktische handvatten om met zelfbeschadiging om te gaan, toegespitst op lotgenoten, naasten en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Belangenbehartiging

Vanuit onze ervaringsdeskundigheid proberen wij via belangenbehartiging bij te dragen aan de randvoorwaarden voor goede zorg en kwaliteit van leven voor lotgenoten en hun naasten. Doordat zelfbeschadiging voorkomt in een groot deel van de populatie van mensen met psychische klachten en problemen, doen we dit door mee te werken aan collectieve belangenbehartiging via de koepelorganisatie voor cliëntenorganisaties in de GGz. Daarnaast proberen wij ons sterk te maken voor specifieke zaken voor onze doelgroep, zoals een eenduidig kader voor goede zorg voor mensen die zichzelf beschadigen.

Comments are closed.