Privacy statement

Stichting Zelfbeschadiging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

Stichting Zelfbeschadiging maakt gebruik van persoonsgegevens van individuen voor het uitvoeren van haar taken. De individuen, zoals donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en afnemers van diensten, moeten erop kunnen vertrouwen dat de stichting zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Het privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting verwerkt van individuen. Indien iemand een relatie met de stichting aangaat geeft het individu uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met het privacy statement en de aard van de relatie te verwerken.

Verantwoordelijk voor de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is de Stichting Zelfbeschadiging, Oudegracht 36, 3511 AP te Utrecht (KvK 30203941).

Het indienen van verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens en bezwaren tegen de verwerking van persoonsgegevens kan per mail (privacy@zelfbeschadiging.nl).

Uitgangspunten

De stichting respecteert de privacy van haar relaties. Persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt op basis van een rechtvaardige grondslag voor welbepaalde doelen. De stichting verwerkt alleen de noodzakelijke gegevens voor het desbetreffende doel. De stichting gaat zorgvuldig om met de gegevens en behandelt ze vertrouwelijk. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De stichting honoreert alle rechten van haar relaties met betrekking tot de gegevens.

Rechtsgronden

De stichting verwerkt persoonsgegeven na toestemming van het individu dan wel ter uit-voering van een overeenkomst. Incidenteel worden gegevens verwerkt voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke plicht.

Doeleinden

De stichting verwerkt persoonsgegevens voor het administreren van donateurs, het aan-nemen van vrijwilligers, het organiseren van activiteiten en het verrichten van diensten, inclusief het afhandelen van leveringen en betalingen.

Uitsluitend na toestemming van de persoon kunnen de gegevens worden gebruikt om de persoon te informeren over activiteiten en diensten van de stichting dan wel de persoon te raadplegen over activiteiten en diensten van de stichting.

Gegevens

De stichting verwerkt voor zover noodzakelijk de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email adres, IBAN nummer en IP adres.

De stichting verwerkt na verkregen toestemming de volgende persoonsgegevens: geboorte-datum/jaar en relatie tot zelfbeschadiging (lotgenoot/omstander).

Bewaartermijn

De stichting bewaart de persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van de relatie, tenzij een wettelijke bewaartermijn is voorgeschreven. Na afloop van de bewaartermijn zal de stichting de gegevens vernietigen of anonimiseren.

Privacy-rechten

De stichting honoreert alle privacy-rechten van individuen, zoals het recht op informatie, inzage, wijziging en verwijdering. Een verzoek kan via privacy@zelfbeschadiging.nl worden gedaan en zal binnen vier weken worden afgehandeld.

De stichting zal de persoonsgegevens niet zonder toestemming van het individu overdragen aan derden, tenzij het gaat om een wettelijke plicht tot het overdragen van de gegevens dan wel een overeenkomst voor het bewerken van de gegevens.

Klachtenrecht

Een individu kan bezwaar maken bij het bestuur van de Stichting Zelfbeschadiging over de verwerking en de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens.

Een individu kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien hij/zij van oordeel is dat het privacy statement onvoldoende wordt nageleefd.

Comments are closed.