Over ons

 

Stichting Zelfbeschadiging is een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. We streven daarbij naar een klimaat waarin openheid, veiligheid, authenticiteit en acceptatie belangrijke pijlers zijn. Wij zien zelfbeschadiging dan als een overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven. De focus van zorg zou op de achterliggende problematiek moeten liggen, waarbij de zelfbeschadiging gerespecteerd wordt en bespreekbaar is.

Steun nodig? Neem contact op!

Bel ons: 030-2311473

• maandag 12:00 – 14:00
• vrijdag 12:00 – 14:00

Bezoek ons: Neem contact op voor een afspraak.
Mail ons: stichting@zelfbeschadiging.nl

Wat wij doen

Stichting Zelfbeschadiging richt zich op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. De LSZ streeft daarbij naar een klimaat waarin openheid, veiligheid, authenticiteit en acceptatie belangrijke pijlers zijn.

De missie kan concreet worden gevat in de volgende stellingen:

  • Zelfbeschadiging wordt erkend als serieuze problematiek, die even bespreekbaar is als een griepje.
  • Lotgenoten en hun naasten worden op een waardige manier bejegend door zorgprofessionals die weten hoe zij moeten behandelen en begeleiden
  • Bij de zorg rond zelfbeschadiging wordt vraaggestuurd gewerkt en staat de gezondheid van cliënten en hun naasten centraal.

Lotgenotencontact voor mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten

Stichting Zelfbeschadiging is laagdrempelig bereikbaar voor alle doelgroepen en betrokkenheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor onze vrijwilligersorganisatie. Via lotgenotencontact proberen wij het isolement van mensen die zichzelf beschadigen en hun omgeving te doorbreken. Vanuit ervaringsdeskundigheid proberen we hen zo goed als mogelijk een luisterend oor te bieden waar dat gevraagd wordt en (ongevraagd) advies te geven waar nodig. Op deze manier krijgen mensen die bij ons aankloppen de regie en eigen kracht terug op hun leven en/of kunnen zij hun naasten ondersteunen deze terug te krijgen. Het aanbod wordt in samenspraak met de doelgroep ontwikkeld en wordt aangepast aan de veranderende behoefte.

Hoe we dat doen

Wij zijn een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Wij faciliteren lotgenotencontact voor mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten, neemt initiatieven om het taboe en stigma rond zelfbeschadiging te doorbreken en behartigt de belangen van mensen die zichzelf beschadigen ten opzichte van beleidsmakers, onderzoekers en hulpverleners.

Wij werken grotendeels met ervaringsdeskundigen, die in staat zijn om van een afstand over zelfbeschadiging te praten, denken en vertellen. De ervaringsdeskundigen putten daarbij uit hun ervaring in de rol als lotgenoot of als familielid, partner of vriend van iemand die zichzelf beschadigt. Zij zetten zo hun persoonlijke ervaring met zelfbeschadiging in om anderen te steunen en om hoop te bieden. Op deze manier biedt ervaringskennis aanvullende inzichten en handvatten om anderen te bereiken en te steunen ten opzichte van wetenschappelijke of professionele kennis alleen.

Informatievoorziening en destigmatisering

Via dialoog en gesprek zorgen we voor de overdracht van kennis en het doorbreken van stigma en taboe. Via informatievoorziening en scholing willen wij de kennis over zelfbeschadiging verhogen en de attitude (verder) verbeteren. De informatievoorziening is gericht op het verspreiden van kennis en aanreiken van praktische handvatten om met zelfbeschadiging om te gaan, toegespitst op lotgenoten, naasten en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs.

Belangenbehartiging

Vanuit onze ervaringsdeskundigheid proberen wij via belangenbehartiging bij te dragen aan de randvoorwaarden voor goede zorg en kwaliteit van leven voor lotgenoten en hun naasten. Doordat zelfbeschadiging voorkomt in een groot deel van de populatie van mensen met psychische klachten en problemen, doen we dit door mee te werken aan collectieve belangenbehartiging via de koepelorganisatie voor cliëntenorganisaties in de GGz. Daarnaast proberen wij ons sterk te maken voor specifieke zaken voor onze doelgroep, zoals een eenduidig kader voor goede zorg voor mensen die zichzelf beschadigen.

Team

Het team van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging bestaat uit ervaringsdeskundigen en professionals. Veel van onze ervaringsdeskundigen zijn tevens professional in de gezondheidszorg en andersom. De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en verschillende teams voor het forum, kantoor, communicatie en mailmaatjes. Wil je ons team komen versterken? Kijk bij vacatures of stuur een e-mail via het contactformulier.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Daphne Weedage (voorzitter), Dwayne Meijnckens (Algemeen bestuurslid), en Paul Ulrich (Penningmeester).

             

 

 

 

Geschiedenis

In 1998 is de Steungroep Zelfbeschadiging opgericht, als onderdeel van de Utrechtse Stichting Wegwijs. Door ervaringen te delen ontdekten een groep (ex)cliënten uit de GGz dat hun zelfbeschadiging door professionals vaak niet begrepen werd, als aandachttrekkerij werden gezien en aanleiding was voor het wegsturen uit behandeling. Vanaf de start zette de Steungroep zich in om het taboe op zelfbeschadiging te doorbreken en om meer begrip voor de achtergronden van zelfbeschadiging te vragen. De Steungroep bood lotgenoten en direct betrokkenen een plek voor herkenning, erkenning en handvatten om met zelfbeschadiging om te gaan. In de eerste jaren lag het accent op het actief benaderen van de media, het organiseren van lotgenotendagen, telefonische hulp en als gastspreker aanwezig zijn op congressen in de ggz. Dit gebeurde voornamelijk door ervaringsdeskundigen.

Op 31 maart 2005 werd de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging een feit. Vanuit een zelfstandige stichting werden er fondsen geworven voor grootschalige projecten, zoals onder meer het filmproject ‘Onderhuids’ en het kunst- en trainingsprogramma ‘Met Mij Alles Goed: Van Litteken naar Taal’. Het bestuur werd gevormd door zowel ervaringsdeskundigen als professionals uit de GGz, Jeugdzorg, GGD en het onderwijs. Het lotgenotenforum werd ontwikkeld en bond nu ook de jonge doelgroep aan de LSZ. Lotgenoten van alle leeftijden leerden via het forum te praten over hun zelfbeschadiging. Steeds meer professionals werden door de LSZ getraind in het bespreekbaar maken van zelfbeschadiging, een eerste stap op weg naar herstel. In de GGz werd steeds vaker een kentering merkbaar van het negeren en bestraffen van zelfbeschadiging naar het onderzoeken van oorzaken, functies en alternatieven.

Samenwerking

De Stichting Zelfbeschadiging werkt samen met onderstaande partners.

Wil je samenwerken met de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging? Neem contact op via het contactformulier op de website.